بایگانی نویسنده: تیم طرح و ساخت

کاندیداتوری نایب رئیس هیات مدیره شرکت برای انتخابات سندیکای برق

حمید حسین زاده کاندیدای سندیکای برق

اعلام کاندیداتوری نایب رئیس هیات مدیره شرکت شرح و ساخت برای انتخابات هیات مدیره سندیکای برق 1400