شرکت بین‌المللی سنگ‌بنای طرح و ساخت

موسّسه، که عضو رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سندیکای صنعت برق ایران (با عضویت نمایندۀ شرکت در هیأت مدیرۀ سندیکا)،  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، انجمن آب و فاضلاب ایران،  می‌باشد، در حوزۀ پیمانکاری طراحی و اجرا، فعالیت می‌نماید و ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی ذیل به مشتری‌های برون‌سازمانی و درون‌گروهی، در یک شبیه‌سازی کلّی، بازوی طرح و اجرای عمرانی و صنعتی و موتور محرکۀ مهندسی گروه بین‌المللی سنگ بنا محسوب می‌شود.

  • طراحی و مهندسی (مفهومی، پایه و تفصیلی)
  • مدیریت مهندسی (مدل‌سازی و مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت زنجیره تامین و طراحی سیستم‌ها، مدیریت کسب و کارهای نوین و ایجاد سازمان‌های دانش بنیان)
  • نظارت عالیه و کارگاهی (در دورهه‌های اجرا، تضمین، بهره‌برداری)
  • احداث (پروژه‌های ساختمانی، نیرو، تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی)
  • مهندسی خرید و تدارکات، و آزمایش‌های تخصصی