عضویت‌های حرفه‌ای

اتاق بازرگانی
عضویت شرکت طرح و ساخت در انجمن آب و فاضلاب
عضویت طرح و ساخت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیم